عکس ها

عکس ها 1396-7-17 14:22:17 +03:30

برای اولین بار در جشنواره دهم

افتتاح دبیرخانه جشنواره

نشست خبری جشنواره در دانشگاه رازی

اولین جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره در دانشگاه رازی